Hỗ Trợ Trực Tuyến

Anh Khoa (SGK) 01652.803.485

Chị Phúc (T.bị) 0902.728.074

Bảng giá SGK TH-THCS bình ổn giá 2013

 

BẢNG GIÁ SGK - SBT (TIỂU HỌC - THCS)
Tham gia chương trình bình ổn giá SGK năm 2013
       
  STT     TÊN SÁCH    GIÁ BÌA   BOG GIẢM 10% 
  SÁCH LỚP 1 114,900 103,410
  SÁCH GIÁO KHOA 47,500 42,750
1 TIẾNG VIỆT 1/1 12,500 11,250
2 TIẾNG VIỆT 1/2 12,500 11,250
3 TOÁN 1 10,800 9,720
4 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 5,900 5,310
5 TẬP VIẾT 1/1 2,900 2,610
6 TẬP VIẾT 1/2 2,900 2,610
  SÁCH VỞ BÀI TẬP 67,400 60,660
1 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/1 5,100 4,590
2 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 1/2 4,900 4,410
3 VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/1 4,700 4,230
4 VỞ BÀI TẬP TOÁN 1/2 4,500 4,050
5 VỞ TẬP VẼ 1 5,400 4,860
6 VỞ BÀI TẬP TNXH 1 3,500 3,150
7 VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 1 4,500 4,050
8 TẬP BÀI HÁT 1 3,800 3,420
9 THỰC HÀNH THỦ CÔNG 1 8,000 7,200
10 TRUYỆN ĐỌC 1 23,000 20,700
  SÁCH LỚP 2 110,300 99,270
  SÁCH GIÁO KHOA 45,300 40,770
1 TIẾNG VIỆT 2/1 11,800 10,620
2 TIẾNG VIỆT 2/2 11,200 10,080
3 TOÁN 2 10,800 9,720
4 TẬP VIẾT 2/1 2,900 2,610
5 TẬP VIẾT 2/2 2,900 2,610
6 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 5,700 5,130
  SÁCH VỞ BÀI TẬP 65,000 58,500
  VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 2/1 5,100 4,590
  VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 2/2 4,900 4,410
  VỞ BÀI TẬP TOÁN 2/1 5,900 5,310
  VỞ BÀI TẬP TOÁN 2/2 5,900 5,310
  VỞ TẬP VẼ 2 5,400 4,860
  VỞ BÀI TẬP TNXH 2 3,500 3,150
  VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 2 4,500 4,050
  TẬP BÀI HÁT 2 3,800 3,420
  THỰC HÀNH THỦ CÔNG 2 8,000 7,200
  TRUYỆN ĐỌC 2 18,000 16,200
       
  SÁCH LỚP 3 123,200 110,880
  SÁCH GIÁO KHOA 49,000 44,100
1 TIẾNG VIỆT 3/1 11,500 10,350
2 TIẾNG VIỆT 3/2 11,000 9,900
3 TOÁN 3 10,800 9,720
4 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 3 9,900 8,910
5 TẬP VIẾT 3/1 2,900 2,610
6 TẬP VIẾT 3/2 2,900 2,610
  SÁCH VỞ BÀI TẬP 74,200 66,780
  VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3/1 5,900 5,310
  VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 3/2 5,300 4,770
  VỞ BÀI TẬP TOÁN 3/1 6,400 5,760
  VỞ BÀI TẬP TOÁN 3/2 6,400 5,760
  VỞ TẬP VẼ 3 5,400 4,860
  VỞ BÀI TẬP TNXH 3 7,500 6,750
  VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 3 4,500 4,050
  TẬP BÀI HÁT 3 3,800 3,420
  THỰC HÀNH THỦ CÔNG 3 8,000 7,200
  TRUYỆN ĐỌC 3 21,000 18,900
  SÁCH LỚP 4 184,300 165,870
  SÁCH GIÁO KHOA 77,700 69,930
1 TIẾNG VIỆT 4/1 13,200 11,880
2 TIẾNG VIỆT 4/2 12,600 11,340
3 TOÁN 4 10,900 9,810
4 KHOA HỌC 4 10,500 9,450
5 LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 4 11,600 10,440
6 ÂM NHẠC 4 3,700 3,330
7 MĨ THUẬT 4 6,500 5,850
8 ĐẠO ĐỨC 4 3,800 3,420
9 KĨ THUẬT 4 4,900 4,410
  SÁCH VỞ BÀI TẬP 106,600 95,940
1 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 4/1 8,000 7,200
2 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 4/2 7,200 6,480
3 VỞ BÀI TẬP TOÁN 4/1 5,900 5,310
4 VỞ BÀI TẬP TOÁN 4/2 7,200 6,480
5 VỞ BÀI TẬP KHOA HỌC 4 6,500 5,850
6 VỞ BÀI TẬP LỊCH SỬ  4 4,000 3,600
7 VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 4 4,500 4,050
8 VỞ TẬP VẼ 4 6,700 6,030
9 BÀI TẬP TOÁN 4 8,000 7,200
10 THỰC HÀNH KỸ THUẬT 4 4,800 4,320
11 VỞ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 4 5,000 4,500
12 LUYỆN VIẾT CHỮ 4 3,800 3,420
13 TRUYỆN ĐỌC 4 35,000 31,500
  SÁCH LỚP 5 185,000 166,500
  SÁCH GIÁO KHOA 78,300 70,470
1 TIẾNG VIỆT 5/1 13,000 11,700
2 TIẾNG VIỆT 5/2 12,700 11,430
3 TOÁN 5 10,700 9,630
4 KHOA HỌC 5 11,000 9,900
5 LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5 10,000 9,000
6 ÂM NHẠC 5 4,000 3,600
7 MĨ THUẬT 5 8,200 7,380
8 ĐẠO ĐỨC 5 3,800 3,420
9 KĨ THUẬT 5 4,900 4,410
  SÁCH VỞ BÀI TẬP 106,700 96,030
1 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5/1 8,000 7,200
2 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5/2 6,800 6,120
3 VỞ BÀI TẬP TOÁN 5/1 6,800 6,120
4 VỞ BÀI TẬP TOÁN 5/2 8,000 7,200
5 VỞ BÀI TẬP KHOA HỌC 5 8,000 7,200
6 VỞ BÀI TẬP LỊCH SỬ  5 4,500 4,050
7 VỞ BÀI TẬP ĐẠO ĐỨC 5 4,000 3,600
8 VỞ TẬP VẼ 5 6,700 6,030
9 BÀI TẬP TOÁN 5 10,800 9,720
10 THỰC HÀNH KỸ THUẬT 5 4,800 4,320
11 VỞ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 5 4,500 4,050
12 LUYỆN VIẾT CHỮ 5 3,800 3,420
13 TRUYỆN ĐỌC 5 30,000 27,000
  SÁCH LỚP  6 222,100 199,890
  SÁCH GIÁO KHOA 108,200 97,380
1 TOÁN 6/1 6,400 5,760
2 TOÁN 6/2 5,000 4,500
3 NGỮ VĂN 6/1 8,500 7,650
4 NGỮ VĂN 6/2 8,500 7,650
5 LỊCH SỬ 6 4,400 3,960
6 ĐỊA LÍ 6 6,700 6,030
7 SINH HỌC 6 13,200 11,880
8 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 3,300 2,970
9 ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT 6 11,000 9,900
10 CÔNG NGHỆ 6 10,200 9,180
11 VẬT LÍ 6 6,000 5,400
12 TIẾNG ANH 6 14,500 13,050
13 TIN HỌC THCS Q1 10,500 9,450
  SÁCH BÀI TẬP 113,900 102,510
1 BÀI TẬP TOÁN 6/1 10,800 9,720
2 BÀI TẬP TOÁN 6/2 8,000 7,200
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 6 6,300 5,670
4 BÀI TẬP NGỮ VĂN 6/1 7,400 6,660
5 BÀI TẬP NGỮ VĂN 6/2 8,300 7,470
6 BÀI TẬP TIẾNG ANH 6 12,400 11,160
7 BÀI TẬP MỸ THUẬT 6 5,600 5,040
8 BÀI TẬP ÂM NHẠC 6 5,200 4,680
9 BÀI TẬP LỊCH SỬ 6 6,200 5,580
10 BÀI TẬP GDCD 6 5,200 4,680
11 BÀI TẬP SINH HỌC 6 7,800 7,020
12 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 6 6,800 6,120
13 Lịch Sử Địa Phương 11,500 10,350
14 BT TIN HỌC THCS Q1 12,400 11,160
  SÁCH LỚP  7 252,000 226,800
  SÁCH GIÁO KHOA 128,800 115,920
1 NGỮ VĂN 7/1 9,800 8,820
2 NGỮ VĂN 7/2 7,800 7,020
3 LỊCH SỬ 7 9,600 8,640
4 ĐỊA LÍ 7 14,000 12,600
5 SINH HỌC 7 14,900 13,410
6 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 3,400 3,060
7 ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT 7 11,600 10,440
8 TOÁN 7/1 7,200 6,480
9 TOÁN 7/2 5,000 4,500
10 CÔNG NGHỆ 7 (NÔNG NGHIỆP) 11,800 10,620
11 VẬT LÍ 7 5,500 4,950
12 TIẾNG ANH 7 13,900 12,510
13 TIN HỌC THCS Q2 14,300 12,870
  SÁCH BÀI TẬP 123,200 110,880
1 BÀI TẬP TOÁN 7/1 12,600 11,340
2 BÀI TẬP TOÁN 7/2 8,000 7,200
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 7 6,100 5,490
4 BÀI TẬP NGỮ VĂN 7/1 10,200 9,180
5 BÀI TẬP NGỮ VĂN 7/2 8,500 7,650
6 BÀI TẬP TIẾNG ANH 7 10,500 9,450
7 BÀI TẬP MỸ THUẬT 7 5,600 5,040
8 BÀI TẬP ÂM NHẠC 7 5,200 4,680
9 BÀI TẬP LỊCH SỬ 7 7,900 7,110
10 BÀI TẬP GDCD 7 5,600 5,040
11 BÀI TẬP SINH HỌC 7 7,900 7,110
12 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 7 9,800 8,820
13 BT TIN HỌC THCS Q2 13,800 12,420
14 Lịch Sử Địa Phương 11,500 10,350
  SÁCH LỚP  8 286,000 257,400
  SÁCH GIÁO KHOA 142,500 128,250
1 NGỮ VĂN 8/1 8,500 7,650
2 NGỮ VĂN 8/2 7,800 7,020
3 LỊCH SỬ 8 9,400 8,460
4 ĐỊA LÍ 8 11,600 10,440
5 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 3,400 3,060
6 VẬT LÍ 8 6,400 5,760
7 HÓA HỌC 8 9,600 8,640
8 TOÁN 8/1 6,800 6,120
9 TOÁN 8/2 6,800 6,120
10 SINH HỌC 8 15,500 13,950
11 CÔNG NGHỆ 8 14,800 13,320
12 ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT 8 11,600 10,440
13 TIẾNG ANH 8 12,000 10,800
14 TIN HỌC THCS Q3 18,300 16,470
  SÁCH BÀI TẬP 143,500 129,150
1 BÀI TẬP TOÁN 8/1 13,100 11,790
2 BÀI TẬP TOÁN 8/2 12,600 11,340
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 8 6,500 5,850
4 BÀI TẬP HÓA HỌC 8 11,200 10,080
5 BÀI TẬP NGỮ VĂN 8/1 9,400 8,460
6 BÀI TẬP NGỮ VĂN 8/2 9,200 8,280
7 BÀI TẬP TIẾNG ANH 8 9,900 8,910
8 BÀI TẬP MỸ THUẬT 8 5,600 5,040
9 BÀI TẬP ÂM NHẠC 8 5,200 4,680
10 BÀI TẬP LỊCH SỬ 8 9,500 8,550
11 BÀI TẬP GDCD 8 6,000 5,400
12 BÀI TẬP SINH HỌC 8 9,800 8,820
13 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 8 9,500 8,550
14 BT TIN HỌC THCS Q3 14,500 13,050
15 Lịch Sử Địa Phương 11,500 10,350
  SÁCH LỚP  9 310,200 279,180
  SÁCH GIÁO KHOA 161,600 145,440
1 NGỮ VĂN 9/1 11,100 9,990
2 NGỮ VĂN 9/2 10,000 9,000
3 LỊCH SỬ 9 11,000 9,900
4 ĐỊA LÍ 9 11,500 10,350
5 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 3,700 3,330
6 VẬT LÍ 9 9,900 8,910
7 HÓA HỌC 9 12,600 11,340
8 TOÁN 9 /1 6,500 5,850
9 TOÁN 9/2 6,900 6,210
10 SINH HỌC 9 14,200 12,780
11 ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT 9 8,800 7,920
12 TIẾNG ANH 9 8,300 7,470
13A CÔNG NGHỆ 9 - NẤU ĂN 6,000 5,400
13B CÔNG NGHỆ 9 - TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 5,400 4,860
13C CÔNG NGHỆ 9 - CẮT MAY 4,800 4,320
13D CÔNG NGHỆ 9 : LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ 4,400 3,960
13E CÔNG NGHỆ 9 : SỬA CHỮA XE ĐẠP 3,300 2,970
14 TIN HỌC THCS Q4 23,200 20,880
  SÁCH BÀI TẬP 148,600 133,740
1 BÀI TẬP TOÁN 9/1 13,900 12,510
2 BÀI TẬP TOÁN 9/2 13,300 11,970
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 9 8,200 7,380
4 BÀI TẬP HÓA HỌC 9 11,000 9,900
5 BÀI TẬP NGỮ VĂN 9/1 9,600 8,640
6 BÀI TẬP NGỮ VĂN 9/2 8,700 7,830
7 BÀI TẬP TIẾNG ANH 9 9,600 8,640
8 BÀI TẬP MỸ THUẬT 9 3,800 3,420
9 BÀI TẬP ÂM NHẠC 9 3,900 3,510
10 BÀI TẬP LỊCH SỬ 9 8,800 7,920
11 BÀI TẬP GDCD 9 5,800 5,220
12 BÀI TẬP SINH HỌC 9 8,700 7,830
13 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 9 7,800 7,020
14 BT TIN HỌC THCS Q4 13,500 12,150
15 Lịch Sử Địa Phương 11,500 10,350
16 Địa lí  Địa Phương 10,500 9,450

 

Thông tin hoạt động
Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Chương trình "Bình ổn giá SGK năm 2016" Cập nhật: (15-5-2016)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa năm 2016" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2016 đến ngày 30/11/2016. 

Liên kết
các đơn vị