Hỗ Trợ Trực Tuyến

Anh Khoa (SGK) 01652.803.485

Chị Phúc (T.bị) 0902.728.074

Bảng giá SGK THPT bình ổn giá 2013

 

BẢNG GIÁ SGK - SBT (TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)
Tham gia chương trình bình ổn giá SGK năm 2013
       
  STT     TÊN SÁCH    GIÁ BÌA   BOG GIẢM 10% 
SÁCH LỚP 10 CHUẨN 263,900 237,510
  SGK 10 CHUẨN 141,400 127,260
1 ĐẠI SỐ 10 8,400 7,560
2 HÌNH HỌC 10 5,500 4,950
3 VẬT LÍ 10 13,400 12,060
4 HÓA HỌC 10 12,800 11,520
5 SINH HỌC 10 10,000 9,000
6 CÔNG NGHỆ 10 13,800 12,420
7 NGỮ VĂN 10/1 8,500 7,650
8 NGỮ VĂN 10/2 7,800 7,020
9 LỊCH SỬ 10 12,000 10,800
10 ĐỊA LÍ 10 12,300 11,070
11 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 5,900 5,310
12 TIN HỌC 10 8,500 7,650
13 TIẾNG ANH 10 13,700 12,330
14 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 10 8,800 7,920
  SBT 10 CHUẨN 122,500 110,250
1 BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 14,900 13,410
2 BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 14,000 12,600
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 10 13,700 12,330
4 BÀI TẬP HÓA HỌC 10 11,900 10,710
5 BÀI TẬP NGỮ VĂN 10/1 9,300 8,370
6 BÀI TẬP NGỮ VĂN 10/2 9,600 8,640
7 BÀI TẬP TIN HỌC 10 10,700 9,630
8 BÀI TẬP TIẾNG ANH 10 7,000 6,300
9 BÀI TẬP SINH HỌC 10 12,600 11,340
10 BÀI TẬP LỊCH SỬ 10 10,900 9,810
11 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 10 7,900 7,110
SÁCH LỚP 10 TỰ NHIÊN 117,200 105,480
  SGK 10 BAN TỰ NHIÊN 64,100 57,690
1 ĐẠI SỐ 10 11,000 9,900
2 HÌNH HỌC 10 6,600 5,940
3 VẬT LÍ 10 18,700 16,830
4 HÓA HỌC 10 15,800 14,220
5 SINH HỌC 10 12,000 10,800
  SBT 10 BAN TỰ NHIÊN 53,100 47,790
1 BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 14,600 13,140
2 BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 11,300 10,170
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 10 9,600 8,640
4 BÀI TẬP HÓA HỌC 10 9,200 8,280
5 BÀI TẬP SINH HỌC 10 8,400 7,560
SÁCH LỚP 11 CHUẨN 255,900 230,310
  SGK 11 CHUẨN 144,000 129,600
1 ĐẠI SỐ 11 9,300 8,370
2 HÌNH HỌC 11 6,900 6,210
3 VẬT LÍ 11 13,500 12,150
4 HÓA HỌC 11 16,200 14,580
5 SINH HỌC 11 13,800 12,420
6 CÔNG NGHỆ 11 12,300 11,070
7 NGỮ VĂN 11/1 10,300 9,270
8 NGỮ VĂN 11/2 6,700 6,030
9 LỊCH SỬ 11 9,400 8,460
10 ĐỊA LÍ 11 8,900 8,010
11 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 5,900 5,310
12 TIN HỌC 11 7,200 6,480
13 TIẾNG ANH 11 14,100 12,690
14 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 11 9,500 8,550
  SBT 11 CHUẨN 111,900 100,710
1 BÀI TẬP ĐẠI SỐ 11 15,800 14,220
2 BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 14,000 12,600
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 11 12,300 11,070
4 BÀI TẬP HÓA HỌC 11 13,300 11,970
5 BÀI TẬP NGỮ VĂN 11/1 9,800 8,820
6 BÀI TẬP NGỮ VĂN 11/2 8,400 7,560
7 BÀI TẬP TIN HỌC 11 8,200 7,380
8 BÀI TẬP TIẾNG ANH 11 7,800 7,020
9 BÀI TẬP SINH HỌC 11 6,500 5,850
10 BÀI TẬP LỊCH SỬ 11 9,300 8,370
11 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11 6,500 5,850
  SÁCH LỚP 11 TỰ NHIÊN 124,600 112,140
  SGK 11 BAN TỰ NHIÊN 66,900 60,210
1 ĐẠI SỐ 11 11,000 9,900
2 HÌNH HỌC 11 6,600 5,940
3 VẬT LÍ 11 16,600 14,940
4 HÓA HỌC 11 19,000 17,100
5 SINH HỌC 11 13,700 12,330
  SBT 11 BAN TỰ NHIÊN 57,700 51,930
1 BÀI TẬP ĐẠI SỐ 11 12,500 11,250
2 BÀI TẬP HÌNH HỌC 11 13,400 12,060
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 11 11,300 10,170
4 BÀI TẬP HÓA HỌC 11 10,900 9,810
5 BÀI TẬP SINH HỌC 11 9,600 8,640
SÁCH LỚP 12 CHUẨN 273,400 246,060
  SGK 12 CHUẨN 153,500 138,150
1 ĐẠI SỐ 12 7,800 7,020
2 HÌNH HỌC 12 5,900 5,310
3 VẬT LÍ 12 13,400 12,060
4 HÓA HỌC 12 15,200 13,680
5 SINH HỌC 12 16,000 14,400
6 CÔNG NGHỆ 12 9,200 8,280
7 NGỮ VĂN 12/1 10,600 9,540
8 NGỮ VĂN 12/2 10,200 9,180
9 LỊCH SỬ 12 12,800 11,520
10 ĐỊA LÍ 12 14,800 13,320
11 GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 6,000 5,400
12 TIN HỌC 12 6,800 6,120
13 TIẾNG ANH 12 14,500 13,050
14 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 12 10,300 9,270
  SBT 12 CHUẨN 119,900 107,910
1 BÀI TẬP ĐẠI SỐ 12 15,800 14,220
2 BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 11,600 10,440
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 12 13,500 12,150
4 BÀI TẬP HÓA HỌC 12 13,700 12,330
5 BÀI TẬP NGỮ VĂN 12/1 9,600 8,640
6 BÀI TẬP NGỮ VĂN 12/2 8,600 7,740
7 BÀI TẬP TIN HỌC 12 8,200 7,380
8 BÀI TẬP TIẾNG ANH 12 8,400 7,560
9 BÀI TẬP SINH HỌC 12 10,700 9,630
10 BÀI TẬP LỊCH SỬ 12 9,800 8,820
11 BÀI TẬP ĐỊA LÍ 12 10,000 9,000
  SÁCH LỚP 12 TỰ NHIÊN 132,400 119,160
  SGK 12 BAN TỰ NHIÊN 75,000 67,500
1 ĐẠI SỐ 12 10,800 9,720
2 HÌNH HỌC 12 6,900 6,210
3 VẬT LÍ 12 18,500 16,650
4 HÓA HỌC 12 19,400 17,460
5 SINH HỌC 12 19,400 17,460
  SBT 12 BAN TỰ NHIÊN 57,400 51,660
1 BÀI TẬP ĐẠI SỐ 12 12,700 11,430
2 BÀI TẬP HÌNH HỌC 12 13,900 12,510
3 BÀI TẬP VẬT LÍ 12 7,600 6,840
4 BÀI TẬP HÓA HỌC 12 11,000 9,900
5 BÀI TẬP SINH HỌC 12 12,200 10,980

 

Thông tin hoạt động
Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Chương trình "Bình ổn giá SGK năm 2016" Cập nhật: (15-5-2016)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa năm 2016" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2016 đến ngày 30/11/2016. 

Liên kết
các đơn vị